29 พฤศจิกายน 2556

+ สคช. เขียงราย ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน ทต.เมืองพาน


                    ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายกฤติ พฤกษ์อัครกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลเมืองพาน พร้อมเข้าหารือกับ ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนิติกร ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายและการประนอมข้อพิพาท..

ภาพจากซ้าย : นายนิติธรรม อภิวงค์ นิติกร , นายกมลพันธ์ พัวพันพัฒนา ปลัดเทศบาล , นายกฤติ พฤกษ์อัครกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด , นายจำรัส เสาร์สุวรรณ์ เลขานุการสภาฯ , นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

12 กุมภาพันธ์ 2556

+ การประชุมเพื่อยกร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ....


การประชุมเพื่อยกร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ....
วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ข่าว สมัครงานราชการ...