29 พฤศจิกายน 2553

+ ความคืบหน้าล่าสุด พ.ต.ก. (สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรวินัย 15 วัน รุ่น 1-6)

          กล่าวโดยสรุปว่า มีการรับรองหลักสูตรวินัย ๑๕ วัน รุ่น ๑ - ๖  แต่ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานจึงมีการทดสอบโดยเสนอโครงการพัฒนางานของ อปท. ตามหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น โดยจัดทำโครงการโครงการการพัฒนางานของอปท.(จัดทำกลุ่ม) ครับผม

          อ่านรายละเอียด.....
          http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2553/11/8597_1.pdf

+ มาตรฐาน การปฏิบัติงาน (จาก สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ)

แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขฉบับเทศบาล
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ (สำหรับเทศบาล)
เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยมาตรการไม่บังคับ
เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเทศกิจ
คู่มือการประเมินการจัดมาตราฐานบริการสาธารณะโดยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

+ มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะของ อปท.


    มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน มาตรฐานสะพาน
    มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
    มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก
    มาตรฐานทางระบายน้ำ มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ
    มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
    มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
    มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรฐานหอกระจายข่าว
    มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
    มาตรฐานระบบน้ำสะอาด มาตรฐานหอพัก
    มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน
    มาตรฐานการควบคุมอาคาร มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
    มาตรฐานการวางผังเมือง มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
    มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น
    มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
    มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
    มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
    มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
 มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
 มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรฐานการตลาด
 มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
 มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
 สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.

หนังสือกรมฯ