08 สิงหาคม 2554

+ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นฯลฯ ต้องแสดงแบบบัญชีทรัพย์สิน ต่อ ปปช.

          เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ปปช. ได้คลอด ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๖๐ ก วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          เมื่อประกาศฯฉบับนี้ได้ออกมาแล้วคงจะทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งต้องคิดหนัก คิดหนักในที่นี้หมายถึง ท่านจะต้องมีหน้าที่แสดงทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาในการเข้าสู่ตำแหน่ง และเมื่อพ้นจากตำแหน่ง และสำหรับผู้บริหารที่คดโกงชาติบ้านเมืองก็คงจะลำบากใจมายยิ่งๆขึ้นเมื่อต้องแสดงทรัพย์สินดังที่ว่ามานี้ 
           ผู้บริหารหลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง วันนี้ในฐานะที่ทำงานด้านกฎหมาย จึงขอเอาคำแนะนำ/แบบแสดงบัญชีทรัพย์สิน/ตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากเว็บไซด์ของ ปปช. มาฝาก.....

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554 
- พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
- พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒       ไฟล์  คลิกที่นี่

แบบแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน


คำแนะนำในการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

หนังสือกรมฯ