เกี่ยวกับเรา


เว็บบล๊อก งานนิติการ เทศบาลตำบลเมืองพาน


นายนิติธรรม อภิวงค์ นิติกร

"..สวัสดีครับทุกท่าน ผมนิติธรรม อภิวงค์ (ชื่อเดิม นิพนธ์ อภิวงค์) ชื่อเล่น พนธ์ ตำแหน่งปัจจุบัน 
ตำแหน่ง นิติกร ระดับ ชำนาญการ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองพาน ขอต้อนรับทุกท่านสู่
เว็บบล๊อกนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมบ้าง หากมีสิ่งใดผิดพลาดโปรดแจ้ง
ได้ที่ LINEไอดี  pon-api , ntt.19@hotmail.com และ http://www.facebook.com/nititham ขอขอบคุณครับ.."

ความเป็นมา

          สือเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันมีมากและแพร่หลายขึ้น จึงเกิดแนวความคิดในการจัดทำสื่อที่จะสามารถประชาสัมพันธ์งานนิติการ ที่ประชาชนหลาย ๆ คน ยังไม่รู้จักและไม่ได้เข้าถึง แต่ในความเป็นจริงแล้ว งานนิติการ เป็นงานที่มีความสำคัญไม่น้อย ที่ประชาชนควรได้เข้ามาทำความรู้จัก และได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร งาน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เผยแพร่ 

          เว็บบล็อกนี้ แท้จริงแล้วเป็นเว็บบล๊อกส่วนตัวผมที่ได้เปิดไว้นานพอสมควรแล้ว แต่ยังนึกไม่ออกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร มาถึงตอนนี้จึงได้ลงมือจัดทำให้เว็บบล๊อกนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนและผู้สนใจ และยังถือว่าเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ปฏิบัติงานไปอีกทางหนึ่งด้วย

          เนื้อหาในเว็บบล็อกจะเป็นงานในหน้าที่โดยส่วนมากประกอบกับบทความต่าง ๆ ที่เขียนเอง และจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งยังมี เว็บบอร์ดไว้ให้ผู้มาเยี่ยมชมเว็บบล็อกนี้อีกด้วย

          กระผมหวังว่าเว็บบล๊อกงานนิติการ เทศบาลตำบลเมืองพานนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย และยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นที่ส่งเข้ามา ขอบคุณครับ...

ทำความรู้จักงานนิติการ

          งานนิติการ ของเทศบาลตำบลเมืองพาน เป็นงานที่จัดให้อยู่ในฝ่ายอำนวยการ ของสำนักปลัดเทศบาลโดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคือ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
          สายนิติการงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีการสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาการทางกฎหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานกฎหมาย โดยควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานกฎหมายที่ยากมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

          ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น ร่างเทศบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายเทศบัญญัติ นิติกรรม สัญญาต่าง ๆ ของเทศบาล ตอบข้อหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการร่างเทศบัญญัติ สอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การดำเนินการทางคดี เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
          ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงาน เช่น ติดต่อประสานงานวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย


-----------------

หนังสือกรมฯ