19 ธันวาคม 2555

-ร่าง- เทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน


-ร่าง-

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองพาน
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ...............
                    โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน              พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ เทศบาลตำบลเมืองพานโดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลตำบลเมืองพานและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงได้ตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
                    ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง สุสานและ           ฌาปนสถาน พ.ศ. ..............
                    ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพานแล้วเจ็ดวัน
                    ข้อ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
                    ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้
                    “สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับเก็บ ฝังหรือเผาศพ สำหรับประชาชนทั่วไป แต่ไม่รวมถึง สถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
                    “สุสานและฌาปนสถานเอกชนหมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับเก็บ ฝัง หรือเผาศพ สำหรับตระกูลหรือครอบครัวหรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แต่ไม่รวมถึง สถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน
                    “เจ้าพนักงานสาธารณสุขหมายความว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและ           ฌาปนสถาน
                    “เจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพานหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพานมอบหมาย
                    “เตาเผาศพหมายความว่า อาคารหรือสถานที่ที่มีไว้สำหรับเผาศพ
                   
                                                  การขออนุญาตจัดตั้ง      
                    ข้อ ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ การอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ และ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
                        ข้อ ๖  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สฌ. ๑ ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
                        (๑)  บุคคลธรรมดา
                                    (ก)  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
                                    (ข)  สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
                                    (ค)  หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง
                                    (ง)  แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐
                                    (จ)  แผนผังแสดงการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกิจการของสุสานและ          ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง
                        (๒)  นิติบุคคล
                                                (ก)  หลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
                                                (ข)  หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต
                                                (ค)  เอกสารตาม (๑) (ก) และ (ข) ของผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอแทนนิติบุคคล
                                                (ง)  เอกสารตาม (๑) (ค) (ง) และ (จ)
                        ข้อ ๗  การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ       ฌาปนสถานเอกชนตามข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานดังกล่าว
                        ข้อ ๘  สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่                                    ข้อ ๙  การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ         ฌาปนสถานเอกชนสำหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
                                    (๑)  สถานที่ตั้งต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร
                                    (๒)  สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเป็น
พื้นที่เพื่อนันทนาการหรือเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
                                    (๓)  สถานที่ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือมีความ
สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
                                    (๔)  สถานที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะอย่างน้อยห้าสิบเมตร ห่างจากทางน้ำซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้ำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อื่นอย่างน้อยสี่ร้อยเมตร เว้นแต่ในกรณีที่มีการป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล สถานที่ตั้งนั้นจะต้องอยู่ห่างจากทางน้ำไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร
                                    (๕)  สถานที่ตั้งต้องของสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องไม่อยู่ในเขตเทศบาล
                        ข้อ ๑๐  การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ    ฌาปนสถานเอกชนสำหรับการเผาศพโดยเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๙ (๑) (๒) และ (๓)
                                  ข้อ ๑๑  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามข้อ ๖ แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ ดังต่อไปนี้
                        (๑)  จัดให้มีการตรวจสอบทำเลสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาต
                        (๒)  ต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
                        (๓)  ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันพิจารณา             แล้วเสร็จ  การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นคืนคำขอหรือสั่งการให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์
                                  ข้อ ๑๒  ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนให้ใช้แบบ สฌ. ๒ สำหรับบุคคลธรรมดา และ สฌ. ๒/๑ สำหรับนิติบุคคล ท้ายเทศบัญญัตินี้

                                  ข้อ ๑๓  ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ  ฌาปนสถานเอกชนให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จัดตั้งสุสานและ        ฌาปนสถานนั้นตามแบบ สฌ. ๓ ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
                        (๑)  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
                        (๒)  สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
                                    (๓)  หนังสือยินยอมให้เป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ    ฌาปนสถานเอกชนเว้นแต่ผู้ขอเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้นเอง
                                    (๔)  ภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ       ฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว
                                  ข้อ ๑๔  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ ดังต่อไปนี้
                                    (๑)  จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาต
                                    (๒)  ต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
                                    (๓)  ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันพิจารณา         แล้วเสร็จ  การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นคืนคำขอหรือสั่งการให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์
                        ข้อ ๑๕  ใบอนุญาตให้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ         ฌาปนสถานเอกชนให้ใช้แบบ สฌ. ๔ ท้ายเทศบัญญัตินี้
                        ข้อ ๑๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ       ฌาปนสถานเอกชนผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น ตามแบบ สฌ. ๕ ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วยใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตเดิม ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
                        ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น           นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๖ (๒) (ข) ด้วย
                        เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและ          ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่


                        ข้อ ๑๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ ฌาปนสถานเอกชนผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น ตามแบบ สฌ. ๖ ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วยใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตเดิม ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
                        เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่
                        ข้อ ๒๐  มิให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ
                                    ข้อ ๒๑ สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนซึ่งมีอยู่แล้วและยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมาขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ มิให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับ
                    ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมต่างๆให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้
                        (๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ สุสานและฌาปนสถานเอกชนฉบับละ  ,๐๐๐  บาท
                                    (๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสาน และ ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน                  และ ฌาปนสถานเอกชน    ฉบับละ     ๕๐๐  บาท
                                    (๓) ใบแทนใบอนุญาต   ฉบับละ       ๕๐  บาท
                                    (๔) การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
 สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนให้เป็นไปตามอัตราใน (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
                    ข้อ ๒๓  ใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่สาม นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

การเก็บศพ
                    ข้อ ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู้ดำเนินการสุสานและ ฌาปนสถานต้องปฏิบัติการเก็บศพดังนี้
                    (๑) บรรจุศพไว้ในหีบศพที่มั่นคง มิดชิด และโดยมีวิธีซึ่งป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล
                    (๒) ต้องรักษา และป้องกันให้หีบศพคงอยู่ในสภาพตาม (๑)

                    (๓) ต้องวางหีบศพไว้บนที่รองรับซึ่งต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และถ้าจะวางซ้อนับกัน ต้องเว้นระยะห่างหีบศพล่างกับศีบศพบนให้ห่างกันไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
                    (๔) ให้เขียนชื่อ ชื่อสกุล เพศ วัน เดือน ปีที่เกิด/ตาย และวันรับฝาก ไว้ที่หีบศพให้เห็น      ได้ชัดเจน
                    ข้อ ๒๕ สถานที่สำหรับเก็บศพต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
                    (๑) บริเวณสถานที่เก็บศพต้องมีกำแพงกั้นโดยรอบและมีประตูเข้าออก หรือมีการดำเนิน การใดๆ เพื่อปิดบังความไม่น่าดูของสถานที่เก็บศพ
                    (๒) ที่เก็บศพ หรือฝังศพ ต้องห่างจากกำแพงตามข้อ (๑) ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
                    (๓) ที่เก็บศพต้องทำด้วยคอนกรีตหรือก่ออิฐถือปูน มีลักษณะเป็นซองสูงจากระดับพื้นทางเดินภายในสถานที่เก็บศพไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
                    (๔) ซองเก็บศพต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเก็บ เคลื่อนย้ายหีบศพได้ง่ายและมีฝาทำด้วยโลหะหรือคอนกรีตเปิดปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นได้
                    (๕) ภายในซองเก็บศพต้องมีฐานรองรับหีบศพสูงจากพื้นซองไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตรและต้องมีรางระบายสิ่งปฏิกูลลงบ่อเกรอะซึมซึ่งมีขนาดพอเพียงและได้สุขลักษณะ

การฝังศพ
                    ข้อ ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือผู้ดำเนินการสุสานและ ฌาปนสถานเอกชน ต้องดำเนินการฝังศพ ดังนี้
                    () ที่ฝังศพอยู่ห่างจากแนวเขตสถานที่สำหรับฝังศพไม่น้อยกว่าสี่เมตร
                    () หลุมศพแต่ละหลุมอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร
                    () ฝังหีบศพหรือสิ่งที่บรรจุหรือห่อศพอยู่ระดับต่ำกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร
                    () ห้ามฝังศพเกินกว่าหลุมละหนึ่งศพ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของศพทั้ง
สองฝ่าย
                    () การฝังศพผู้ตายด้วยโรคติดต่ออันตรายต้องทำลายเชื้อโรคที่ศพโดยวิธีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด
                    ข้อ ๒๗  การขุดหรือการย้ายศพ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและหรือผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบและต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ                                                        การเผาศพ      
                    ข้อ ๒๘  เตาเผาศพต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
                    (๑) ต้องใช้เตาเผาศพที่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นและเขม่าควันจากการเผาศพโดยสามารถบำบัดอากาศเสียได้ตามมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) อยู่ห่างจากถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร
                    ความใน (๒) ไม่ใช้บังคับกับเตาเผาศพที่สร้างขึ้นก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่สามารถปรับปรุงเตาเผาศพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน (๒) ได้
                    ข้อ ๒๙  การเผาศพ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานต้องปฏิบัติดังนี้
                    (๑) ใช้เตาเผาศพตามข้อ ๘ (๑)
                    (๒) รักษาเตาเผาศพ อุปกรณ์ใช้งาน บริเวณสถานที่เผาศพให้มีความสะอาดอยู่เสมอ กระดูกและเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพต้องจัดการเก็บหรือกำจัดให้ถูกสุขลักษณะ

                    ข้อ ๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
                    ข้อ ๓๑  ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพานรักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ...........เดือน.......................พ.ศ.............                                                                                              (นายวชิร ดวงแสงทอง)

                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน


หนังสือกรมฯ