24 มิถุนายน 2553

+ ตรวจศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดย สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่          วันที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลาประมาณ 09.00 น. - 12.00 น. สำนักงานคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นำโดย ผอ.วนิดา สักการโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมคณะได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องตาม มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และเพื่อพัฒนาและดำเนินการประกาศเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบที่ดี ต่อไป

(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่)21 มิถุนายน 2553

+ ภาษาทางกฎหมาย

          ภาษาแต่ละภาษาแม้จะเป็นภาษาเดียวกัน ถ้าใช้ต่างเรื่องต่างวงการจะมีรูปแบบการใช้ศัพท์ สำนวน การอ่าน ที่ต่างกันออกไปเป็นแบบอย่างเฉพาะของวงการนั้น ๆ เช่น ภาษาทางกฎหมาย ซึ่งผู้ที่อยู่นอกวงการนั้นอาจจะไม่เข้าใจ ซึ่งใคร่ขอยกลักษณะพิเศษของภาษาทางกฎหมายบางอย่างที่ใช้ต่างจากทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน พอเป็นเครื่องประดับความรู้ของคนนอกวงการ

          ในการเขียนบทความทั่ว ๆ ไป ข้อความที่เป็นเรื่องเดียวกันโดยมีเนื้อความขยายต่อเนื่องสอดคล้องจนจบความที่เริ่มต้นเขียนที่บรรทัดใหม่และร่นจากแนวขอบซ้ายทั่วไป ข้อความแต่ละตอนที่มีลักษณะเช่นนั้น เราเรียกว่า “ย่อหน้า” (ผู้นิยมภาษาต่างประเทศจะใช้ว่า “พารากราฟ” แทน) ในบทความหรือเรื่อง ๆ หนึ่งจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้สุดแต่เนื้อหาของเรื่องนั้น ๆ เมื่อจำเป็นต้องอ้างถึงเนื้อความที่อยู่ในตอนใด ก็จะระบุลำดับเลขโดยนับเรียงจากย่อหน้าแรกไปตามลำดับ ตามจำนวนย่อหน้าที่ปรากฏในบทหรือเฉพาะหน้านั้น ๆ เช่น ย่อหน้าหนึ่ง ย่อหน้าสอง ฯลฯ แต่ภาษาทางกฎหมายมีคำที่ใช้ต่างออกไป คือใช้ว่า “วรรค” ซึ่งมีความหมายคนละอย่างกับ “วรรค” ในภาษาทั่วไปที่หมายถึงการเว้นช่องระหว่างคำหรือข้อความ

          การอ่านตัวเลขข้อย่อยของมาตรา ภาษาทางกฎหมายจะใช้ว่า “อนุมาตรา (หนึ่ง/สอง/สาม …)” ไม่อ่านว่า “ข้อหนึ่ง (สอง, สาม …)”

          พระราชบัญญัติบางฉบับในบางมาตราอาจมีตัวเลขมาตราเดียวกันหลายมาตราแต่มีคำบาลีหรือสันสกฤตที่มีความหมายบอกลำดับเลขที่ต่อท้ายตัวเลขมาตรานั้น ๆ เช่น “มาตรา ๒๑๑ ทวิ” “มาตรา ๒๑๑ ตรี” เรียงต่อ ๆ กันไป สุดแต่จะมีจำนวนเท่าใด แล้วจึงเป็นไปตามลำดับเลขมาตราถัดต่อไป

          เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังจากที่พระราชบัญญัติเรื่องนั้นประกาศใช้ไปแล้ว และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นเรื่องเดียวกับความในมาตราของพระราชบัญญัติฉบับเดิมซึ่งควรนำมารวมไว้ที่เดียวกับมาตราเดิม ส่วนที่เพิ่มเติมใหม่ที่จัดเรียงต่อจากมาตราเดิมเป็นอันดับแรกจะใช้ว่า “มาตรา … ทวิ” หากมีมาตราที่เพิ่มเติมมากกว่านั้นก็จะเป็น … ตรี, … จัตวา ฯลฯ กำกับต่อท้ายเลขมาตราของพระราชบัญญัติฉบับเดิมไปจนหมดส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ต้องแก้ไขเลขมาตราในลำดับถัดไปใหม่หมดทั้งฉบับ ซึ่งจะเป็นเรื่องยุ่งยากและทำให้สับสนใจเรื่องการอ้างมาตราของพระราชบัญญัตินั้น ๆ ที่เคยอ้างไว้แล้ว ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายได้

          เมื่อครั้งที่รัฐสภากำลังพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. … ในมาตรา ๒๑๑ มีมาตราที่แทรกเพิ่มเติมซึ่งต่อเนื่องกับมาตรา ๒๑๑ มีจำนวนถึง ๑๙ มาตราโดยมีคำบาลีและสันสกฤตที่มีความหมายบอกลำดับที่เลขมาตราดังนี้ ทวิ, ตรี, จัตวา, เบญจ, ฉ, สัตต, อัฏฐ, นว, ทศ, เอกาทศ, ทวาทศ, เตรส, จตุทศ, ปัณรส, โสฬส, สัตตรส, อัฏฐารส และเอกูนวีสติ โดยที่คำบาลีและสันสกฤตบางคำไม่เป็นที่คุ้นเคย ทำให้มีผู้สนใจใคร่ทราบว่า คำบาลีและสันสกฤตนั้นอ่านว่าอย่างไรและมีความหมายว่าอย่างไร และเหตุใดจึงต้องมีคำเหล่านั้นกำกับ ซึ่งข้อสงสัยข้อหลังนี้ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว

          สำหรับการอ่านและความหมายของคำบอกลำดับเลขที่เหล่านั้น นายจำนงค์ ทองประเสริฐ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายไว้ดังได้ลงพิมพ์เผยแพร่ในจดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ฉบับที่ ๖๓ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙ ไว้แล้ว แต่เรื่องของคำบอกลำดับเลขที่มาตราซึ่งใช้คำบาลีสันสกฤตนั้น ยังมีข้อชวนทราบต่อไปอีกว่า กรณีที่จะต้องแปลคำเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษควรจะแปลว่าอย่างไร

          ราชบัณฑิตยสถานได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ขอความอนุเคราะห์ให้ราชบัณฑิตยสถานแปลคำบาลีสันสกฤตที่ระบุลำดับที่เลขมาตราที่เพิ่มขึ้นใหม่ ตั้งแต่ลำดับที่ ๙ ถึงลำดับที่ ๑๙ ซึ่งราชบัณฑิตยสถานเห็นควรให้ใช้ดังนี้

         “คำว่า นว (นะวะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๙ ตรงกับคำภาษาละตินว่า novem
          คำว่า ทศ (ทะสะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๑๐ ตรงกับคำภาษาละตินว่า decem
          คำว่า เอกาทศ (เอกาทะสะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๑๑ ตรงกับคำภาษาละตินว่า undecim
          คำว่า ทวาทศ (ทะวาทะสะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๑๒ ตรงกับคำภาษาละตินว่า duodecim
          คำว่า เตรส (เตระสะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๑๓ ตรงกับคำภาษาละตินว่า tredecim
          คำว่า จตุทศ (จะตุทะสะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๑๔ ตรงกับคำภาษาละตินว่า quattuordecim
          คำว่า ปัณรส (ปันนะระสะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๑๕ ตรงกับคำภาษาละตินว่า quindecim
          คำว่า โสฬส (โสละสะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๑๖ ตรงกับคำภาษาละตินว่า sedecim
          คำว่า สัตตรส (สัดตะระสะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๑๗ ตรงกับคำภาษาละตินว่า septemdecim
          คำว่า อัฏฐารส (อัดถาระสะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๑๘ ตรงกับคำภาษาละตินว่า duodeviginti"

          ส่วนคำระบุลำดับเลขที่มาตราที่เพิ่มใหม่ตั้งแต่ ๒-๘ นั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยแปลไว้แล้ว ดังนี้

          คำว่า ทวิ [(ทวิ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๒] ตรงกับคำภาษาละตินว่า bis
          คำว่า ตรี [(ตฺรี) ภาษาสันสกฤตแปลเป็นภาษาไทยว่า ๓] ตรงกับคำภาษาละตินว่า ter
          คำว่า จัตวา [(จัดตะวา) ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยว่า ๔] ตรงกับคำภาษาละตินว่า quarter
          คำว่า เบญจ [(เบนจะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๕] ตรงกับคำภาษาละตินว่า quinque
          คำว่า ฉ [(ฉะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๖] ตรงกับคำภาษาละตินว่า sex
          คำว่า สัตต [(สัดตะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๗] ตรงกับคำภาษาละตินว่า septum
          คำว่า อัฏฐ [(อัดถะ) ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่า ๘] ตรงกับคำภาษาละตินว่า octo

           อนึ่ง ในการแปลคำลำดับเลขมาตราที่เพิ่มขึ้นใหม่ที่ใช้คำบาลีสันสกฤตนั้นนิยมใช้คำภาษาละตินที่เขียนในรูปภาษาอังกฤษดังข้างต้น ไม่ใช้คำภาษาอังกฤษโดยตรง.

ผู้เขียน : นางสุจิตรา กลิ่นเกษร ; www.royin.go.th
ที่มา : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๕, สิงหาคม ๒๕๔๐

17 มิถุนายน 2553

+ บรรยายเรื่อง พ.ร.บ.ฮั้ว Online

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

บรรยาย โดย อาจารย์กล้านรงค์ จันทิก (พ.ศ. 2549 จ.เชียงราย)


* กดปุ่มเพื่อเล่นไฟล์เสียง (กรุณาติดตั้งโปรแกรม flash player ก่อน)* คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เสียง

+ บทกลอน วินัยข้าราชการ


โดย : ประวิทย์ เปรื่องการ
ส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์

ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ รัฐกำหนด
ถือเป็นกฎ ต้องทำ จำให้มั่น
สิบแปดข้อ คือวินัย ราชการ
จงช่วยกัน จดจำ ทำให้ดี

หนึ่ง...สนับสนุน ประชาธิปไตย ใจบริสุทธิ์
สอง...นั้นสุจ...ริตธรรม ตามหน้าที่
สาม...ปฏิบัติ ราชการ เกิดผลดี
สี่...ไม่มี ความประมาท ชาติพ้นภัย

ห้า...ทำหน้าที่ ตามระเบียบ เทียบให้มั่น
หก...ทราบเหตุการณ์ บ้านเมือง เรื่องเคลื่อนไหว
เจ็ด...ปิดความลับ ราชการ ไม่ขานไป
แปด...ทำตามนาย สั่งชอบ ในกรอบเกณฑ์

เก้า...ไม่ทำการ ข้ามขั้น ให้ท่านโกรธ
สิบ...ไม่โปรด รายงานเท็จ ให้ท่านเห็น
สิบเอ็ด...ถือธรรมเนียม ราชการ ที่ท่านเป็น
สิบสอง...ไม่เบน ทิ้งหน้าที่ ต้องดีพอ

สิบสาม...ต้องสุภาพ ดูงาม ห้ามกลั่นแกล้ง
สิบสี่...ไม่ แสดงหมิ่น ผู้ติดต่อ
สิบห้า...ไม่ ทำเสื่อมเกียรติ ขรก.
สิบหก...หนอ หุ้นส่วน ควรห่างไกล

สิบเจ็ด...ไม่ เอียงการเมือง เรื่องเลือกตั้ง
สิบแปด...ทั้ง ห่างชั่ว มั่วเหลวไหล
ทำครบถ้วน สมหวัง ดั่งบรรยาย
อยู่ยาวไกล เกษียณอายุ...ลุราชการฯ

หมายเหตุ : เป็นบทกลอนเพื่อให้จดจำง่าย หากจะนำไปใข้จริง จะต้องขยายความให้ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละข้อด้วย


16 มิถุนายน 2553

+ ถนนคนเดินอำเภอพาน โดยเทศบาลตำบลเมืองพาน


ถนนคนเดิน ทต.เมืองพาน

         ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 เทศบาลตำบลเมืองพาน จะจัดงานถนนคนเดิน ครั้งที่ 1 บริเวณถนนหลังตลาดอำเภอพาน ตั้งแต่แยกป้ำน้ำมันเชลล์ - สี่แยกสมบูรณ์

         โดยประชาชนที่สนใจขายของในงานดังกล่าวสามารถจองพื้นที่ได้ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553  เวลา 14.00 น. นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

          พื้นที่ให้เช่า/1ล๊อก 2 x 2 เมตร ค่าธรรมเนียม 40 บาท (ไม่รวมค่าไฟฟ้า)

         สอบถามเพิ่มเติม โทร 053-721471-2 ต่อ กองสาธารณสุขฯ ในวันและเวลาราชการ


14 มิถุนายน 2553

+ ตารางการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010

รอบแรก
คู่วันที่เวลากลุ่มทีม ทีมสกอร์ถ่ายทอด
111/6/201021:00Aแอฟริกาใต้ VS เม็กซิโก1:1
201:30Aอุรุกวัย VS ฝรั่งเศส0:0
312/6/201018:30Bเกาหลีใต้ VS กรีซ2:0
421:00Bอาร์เจนตินา VS ไนจีเรีย1:0
501:30Cอังกฤษ VS สหรัฐอเมริกา1:1
613/6/201018:30Cแอลจีเรีย VS สโลวีเนีย0:1
7 21:00Dเซอร์เบีย VS กานา0:1
8 01:30Dเยอรมัน VS ออสเตรเลีย4:0
914/6/201018:30Eเนเธอร์แลนด์ VS เดนมาร์ก2:0
10 21:00Eญี่ปุ่น VS แคเมอรูน1:0
11 01:30Fอิตาลี VS ปารากวัย1:1
1215/6/201018:30Fนิวซีแลนด์ VS สโลวะเกีย1:1
13 21:00Gไอวอรีโคสต์ VS โปรตุเกส0:0
14 01:30Gบราซิล VS เกาหลีเหนือ2:1
1516/6/201018:30Hฮอนดูรัส VS ชิลี0:1
16 21:00Hสเปน VS สวิตเซอร์แลนด์0:1
17 01:30Aแอฟริกาใต้ VS อุรุกวัย0:3
1817/6/201018:30Bอาร์เจนตินา VS เกาหลีใต้4:1
19 21:00Bกรีซ VS ไนจีเรีย2:1
20 01:30Aฝรั่งเศส VS เม็กซิโก0:2
2118/6/201018:30Dเยอรมัน VS เซอร์เบีย0:1
22 21:00Cสโลวีเนีย VS สหรัฐอเมริกา2:2
23 01:30Cอังกฤษ VS แอลจีเรีย0:0
2419/6/201018:30Eเนเธอร์แลนด์ VS ญี่ปุ่น1:0
25 21:00Dกานา VS ออสเตรเลีย1:1
26 01:30Eแคเมอรูน VS เดนมาร์ก1:2
2720/6/201018:30Fสโลวะเกีย VS ปารากวัย0:2
28 21:00Fอิตาลี VS นิวซีแลนด์1:1
29 01:30Gบราซิล VS ไอวอรีโคสต์3:1
3021/6/201018:30Gโปรตุเกส VS เกาหลีเหนือ7:0
31 21:00Hชิลี VS สวิตเซอร์แลนด์1:0
32 01:30Hสเปน VS ฮอนดูรัส2:0
3322/6/201021:00Aเม็กซิโก VS อุรุกวัย0:1
34 21:00Aแอฟริกาใต้ VS ฝรั่งเศส2:1
35 01:30Bไนจีเรีย VS เกาหลีใต้2:2
36 01:30Bกรีซ VS อาร์เจนตินา0:2
3723/6/201021:00Cสโลวีเนีย VS อังกฤษ0:1
38 21:00Cสหรัฐอเมริกา VS แอลจีเรีย1:0
39 01:30Dกานา VS เยอรมัน0:1
40 01:30Dออสเตรเลีย VS เซอร์เบีย2:1
4124/6/201021:00Fสโลวะเกีย VS อิตาลี3:2
42 21:00Fปารากวัย VS นิวซีแลนด์0:0
43 01:30Eเดนมาร์ก VS ญี่ปุ่น1:3
44 01:30Eแคเมอรูน VS เนเธอร์แลนด์1:2
4525/6/201021:00Gโปรตุเกส VS บราซิล0:0
46 21:00Gเกาหลีเหนือ VS ไอวอรีโคสต์0:3
47 01:30Hชิลี VS สเปน1:2
48 01:30Hสวิตเซอร์แลนด์ VS ฮอนดูรัส0:0

รอบ 16 ทีมสุดท้าย
คู่วันที่เวลาทีม ทีมสกอร์ถ่ายทอด
4926/6/201021:00อุรุกวัย VS เกาหลีใต้2:1
5001:30สหรัฐอเมริกา VS กานา1:2
5127/6/201021:00เยอรมัน VS อังกฤษ4:1
5201:30อาร์เจนตินา VS เม็กซิโก3:1
5328/6/201021:00เนเธอร์แลนด์ VS สโลวะเกีย2:1
5401:30บราซิล VS ชิลี3:0
5529/6/201021:00ปารากวัย VS ญี่ปุ่น0:0(5:3)
5601:30สเปน VS โปรตุเกส1:0

รอบก่อนรองชนะเลิศ
คู่วันที่เวลาทีม ทีมสกอร์ถ่ายทอด
572/7/201021:00เนเธอร์แลนด์ VS บราซิล2:1
5801:30อุรุกวัย VS กานา1:1(4:2)
593/7/201021:00อาร์เจนตินา VS เยอรมัน0:4
6001:30ปารากวัย VS สเปน0:1

รอบรองชนะเลิศ
คู่วันที่เวลาทีม ทีมสกอร์ถ่ายทอด
616/7/201001:30อุรุกวัย VS เนเธอร์แลนด์2:3 
627/7/201001:30เยอรมัน VS สเปน 

รอบชิงอันดับที่ 3
คู่วันที่เวลาทีม ทีมสกอร์ถ่ายทอด
6310/7/201001:30ทีมแพ้คู่ 61VSทีมแพ้คู่ 62 

รอบชิงชนะเลิศ
คู่วันที่เวลาทีม ทีมสกอร์ถ่ายทอด
6411/7/201001:30ทีมชนะคู่ 61VSทีมชนะคู่ 62 


หนังสือกรมฯ