22 กันยายน 2553

+ การเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และ กิจกรรมโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

การเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
และ กิจกรรมโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน
          เทศบาลตำบลเมืองพาน ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการลงนามร่วมในการให้ความร่วมมือ เพื่อเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และ กิจกรรมโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย ขึ้น ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชน   คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม   และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ประหยัดค่าใช้จ่าย  มีการสร้างทางเลือกในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  รวมทั้งให้ชุมชนมีบทบาทในการประนีประนอมข้อพิพาท  โดยภารกิจของศูนย์ดังกล่าว คือ 

  ๑. บริการให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่ประชาชน
  ๒. ให้บริการรับเรื่องคุ้มครองสิทธิทางศาล ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ   อาทิ
  -  การขอตั้งผู้จัดการมรดก    
  -  การขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ , ขอรับบุตรบุญธรรม 
    -  ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
  -  อื่น ๆ
๓. ให้บริการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
  -  คดีแพ่ง
  -  คดีอาญา (เฉพาะในความผิดอันยอมความได้)

ภาพเบื้องหลัง และกิจกรรมในงานวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพใหญ่)

+ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธิการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธิการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (เทศบาล) (มท 0809.6/ว 255)
[เอกสารแนบ]
           
21/09/2553

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธิการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (อบต.) (มท 0809.6/ว 255)
[เอกสารแนบ]
           
21/09/2553

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธิการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (อบจ.) (มท 0809.6/ว 255)
[เอกสารแนบ]
           
21/09/2553

15 กันยายน 2553

+ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

   

          เทศบาลตำบลเมืองพาน ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการจัดกิจกรรมการรณรงค์ในโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย (ตามแนวพระราชดำริของ  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) และจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลเมืองพาน ขึ้นในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมการรณรงค์ในโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย และมีพิธีลงนามร่วมฯในการเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างเทศบาลตำบลเมืองพาน กับ สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย พิธีเปิดป้ายศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ  และการจัดนิทรรศการงานด้านกฎหมายของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย และ เทศบาลตำบลเมืองพาน

          จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีความสนใจ เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย และพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลเมืองพาน ในวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน

13 กันยายน 2553

+ โครงการฝึกอบรมวินัยและการรักษาวินัยฯ 2553

โครงการฝึกอบรมวินัยและการรักษาวินัยบุคลากร
ของเทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปีงบประมาณ 2553

วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2553 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเมืองพาน

บรรยากาศก่อนเริ่มพิธีเิปิด...
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ก่อนอื่นก็ต้องลงทะเบียน
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ผอ.กองช่างก็มากับเค้าไม่มีการขาด ด้านหลังก็พี่ชาติจากโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

หน้าตาเคร่งเคลียดมีแอบปรึกษากันเล็กน้อย

(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)


จับปากกาทำข้อสอบในรอบหลาย ๆ ปี
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

เริ่มพิธีเปิดนายกเทศมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน

(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

นายกเทศมนตรีกล่าวเปิดโครงการ

(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

คุณสู่คนธ์ ดวงใน (วิทยากร) , ท่านเลขานุการนายกฯ และท่านประธานสภา
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

วิทยากรเบรคแรกก็คือนิติกร เทศบาลตำบลเมืองพานเอง
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ครั้งแรกกับการเป็นวิทยากรตื่นเต้นไม่น้อย...
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

เคลียดเกินไปหรือเปล่าสำหรับเนื้อหาวิชา..
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

เสร็จการบรรยายเบรคแรก 11.00 น. เลยเวลาไป 30 นาที
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

พักรับประทานอาหารว่าง (ท่าทางเหมือนไม่หิวยังไงชอบกล)
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

คุณสู่คนธ์ ดวงใน (อนุวินัยของ ก.อบต. เชียงราย)
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ถึงแม้มาจาก ก.อบต. แต่เนื้อหาเรื่องวินัยแล้วไม่ได้มีความแตกต่างกันเลย
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

เสร็จการบรรยาย พร้อมมอบดอกไม้เป็นการขอบคุณ
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

และมอบดอกไม่แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ได้ช่วยประสานวิทยากร
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

ภาคบ่ายเริ่มสอบอีกหลังการฝึกอบรมอีกครั้ง เป็นอันเสร็จกระบวนความ
(คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพ)

หนังสือกรมฯ