29 พฤศจิกายน 2556

+ สคช. เขียงราย ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน ทต.เมืองพาน


                    ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายกฤติ พฤกษ์อัครกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลเมืองพาน พร้อมเข้าหารือกับ ปลัดเทศบาล เลขานุการสภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนิติกร ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายและการประนอมข้อพิพาท..

ภาพจากซ้าย : นายนิติธรรม อภิวงค์ นิติกร , นายกมลพันธ์ พัวพันพัฒนา ปลัดเทศบาล , นายกฤติ พฤกษ์อัครกูล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด , นายจำรัส เสาร์สุวรรณ์ เลขานุการสภาฯ , นายไพโรจน์ ตันประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

12 กุมภาพันธ์ 2556

08 กุมภาพันธ์ 2556

+ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.....

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการยกร่างเทศบัญญัติฯ
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.....
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เหตุใดต้องตราเทศบัญญัตินี้
                    ด้วยมี หนังสืออำเภอพานที่ ชร ๐๖๑๗.๑/๓๘๓๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุสานและ ฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘  ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้เทศบาลตำบลเมืองพานดำเนินการตราเทศบัญญัติเรื่อง สุสานและฌาปนสถานขึ้น และนายกเทศมนตรีได้เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินี้
เนื้อหาโดยสรุปของเทศบัญญัตินี้ เป็นอย่างไร
                    เทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ......  มีเนื้อหาโดยสรุป เกี่ยวกับ
                    - คำจำกัดความที่สำคัญ
                    “สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับเก็บ ฝังหรือเผาศพ สำหรับประชาชนทั่วไป แต่ไม่รวมถึง สถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
                    “สุสานและฌาปนสถานเอกชนหมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับเก็บ ฝัง หรือเผาศพ สำหรับตระกูลหรือครอบครัวหรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แต่ไม่รวมถึง สถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน
                    - การจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในเทศบัญญัติฯ
                    - ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน เช่น ขนาดพื้นที่ , ระยะห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติ , การป้องกันกลิ่น และสิ่งปฏิกูล เป็นต้น
                    - ข้อกำหนดการเก็บศพ , ข้อกำหนดการฝังศพ , ข้อกำหนดการเผาศพ
                    - บทบัญญัติในเทศบัญญัติที่ตรานี้ ไม่กระทบสุสานและฌาปนสถานที่มีอยู่ก่อนแล้ว             แต่ เมื่อเทศบัญญัตินี้บังคับใช้ สุสานและฌาปนสถานที่มีอยู่ก่อน ต้องมาขอรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน
ประชาชนได้รับผลกระทบ/ประโยชน์อะไรจากเทศบัญญัตินี้
                    - โดยทั่วไปประชาชนไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากเทศบัญญัตินี้มุ่งเน้น ควบคุมดูแลการดำเนินการด้านสุสานและฌาปนสถานของหน่วยงาน องค์กร เอกชน ที่มีการดำเนินการด้านสุสานและ ฌาปนสถาน
                    - สุสานและฌาปนสถานที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบตามเทศบัญญัตินี้  คือ ฌาปนสถานวัดเกตุแก้ว  สุสานจีน (บริเวณชุมชนน้ำจำ) เป็นต้น
                    - ประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น เทศบาลสามารถเข้าไปดูแลการดำเนินการของสุสานและ            ฌาปนสถานให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ซึ่งได้ตราขึ้นตาม พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๘๒๘ และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว


หนังสือกรมฯ