10 มกราคม 2554

+ เอกสารสำหรับ งานจดทะเบียนพาณิชย์ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจสถานที่จดทะเบียน ค่าธรรมเนียม


ประกาศการทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๓.pdf


ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓.pdf

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉ 10 + ฉ 11 ๒๕๕๓ !!!.pdf

หนังสือกรมฯ