19 ธันวาคม 2554

+ ความคืบหน้า พ.ต.ก. สำหรับวินัย ๑๕ วัน รุ่น ๑ - ๖ , ว๒๑ ว๒๒ ว ๒๓ ๑๖/ธ.ค./๒๕๕๔แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓) 
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖]
[สน.บค.]16/12/2554
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรของเทศบาลผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๒) 
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖]
[สน.บค.]16/12/2554
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๑) 
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖]
[สน.บค.]16/12/2554

16 กันยายน 2554

+ แก้ปัญหาการ Prepared ใน Adobe Reader

          หลายท่านใช้งานโปรแกรม Adobe Reader มักจะเจอปัญหาที่เวลาเปิดไฟล์ขึ้นอ่านแล้วโปรแกรมมักเตือนว่า...Please wait while the document is being prepared for reading... ดังภาพ...

          แม้จะไม่เป็นปัญหาใหญ่อะไรและเมื่อโหลดแล้วสามารถใช้งานได้ปกติ แต่สำหรับไฟล์ที่มีหลายๆหน้าก็อาจสร้างปัญหารำคาญใจให้กับผู้ใช้ได้ 
          วันนี้เลยเอาวิธีแก้มาฝากครับ โดยวิธีแก้นี้เราต้องเข้าไปที่ตัวโปรแกรม (แล้วแต่รุ่น) แล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์  \plug_ins แล้วไปลบ/ย้ายไฟล์ที่ชื่อ Accessibility.api ในโฟลเดอร์ดังกล่าวออกไปซะ...


C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\plug_ins

          เมื่อลบ/ย้ายไฟล์ Accessibility.api  ไปแล้วก็เช้าโปรแกรมตามปกติ แล้วโปรแกรมมีกล่องตอบโต้มาให้ท่านคลิกถูกแล้วกด OK ผ่านไป เป็นเสร็จกระบวนความ

14 กันยายน 2554

+ โครงการฝึกอบรมการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน (ปปช.) เชียงราย

          ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑ (องค์การบริการส่วนจังหวัด , เทศบาลนคร , เทศบาลตำบล) ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พร้อมกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเมืองพาน ซึ่งในโครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับความรู้ในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่พอสมควร ถึงแม้จะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง แต่ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางกฎหมายขององค์กร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้รับทราบไว้เพื่อจะได้สามารถแนะนำให้แก่ผู้บริหารของตนเองได้ 
          ในวันฝึกอบรมนั้น มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีวิทยากรจากสำนักงาน ปปช. จังหวัดเขตพื้นที่ ๕ (เชียงใหม่) ให้ความรู้ ซึ่งในการฝึกอบรมในวันดังกล่าวนี้ได้รับความรู้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว- เอกสารฝึกอบรมฯ

08 สิงหาคม 2554

+ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นฯลฯ ต้องแสดงแบบบัญชีทรัพย์สิน ต่อ ปปช.

          เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ปปช. ได้คลอด ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๖๐ ก วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          เมื่อประกาศฯฉบับนี้ได้ออกมาแล้วคงจะทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งต้องคิดหนัก คิดหนักในที่นี้หมายถึง ท่านจะต้องมีหน้าที่แสดงทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาในการเข้าสู่ตำแหน่ง และเมื่อพ้นจากตำแหน่ง และสำหรับผู้บริหารที่คดโกงชาติบ้านเมืองก็คงจะลำบากใจมายยิ่งๆขึ้นเมื่อต้องแสดงทรัพย์สินดังที่ว่ามานี้ 
           ผู้บริหารหลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง วันนี้ในฐานะที่ทำงานด้านกฎหมาย จึงขอเอาคำแนะนำ/แบบแสดงบัญชีทรัพย์สิน/ตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากเว็บไซด์ของ ปปช. มาฝาก.....

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2554 
- พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
- พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒       ไฟล์  คลิกที่นี่

แบบแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน


คำแนะนำในการแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

28 มิถุนายน 2554

+ ธงคำตอบเนติบัณฑิต

สมัยภาคหนึ่งภาคสอง
63
62
61
60
59
58
57
56
กลุ่มกฎหมายอาญา 
กลุ่มกฎหมายอาญา กลุ่มกฎหมายอาญา 
กลุ่มกฎหมายอาญา 
กลุ่มกฎหมายอาญา
กลุ่มกฎหมายอาญา
กลุ่มกฎหมายอาญา
กลุ่มกฎหมายอาญา
กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่มา http://164.115.5.74/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=196
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

31 พฤษภาคม 2554

+ เพลง นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นิติกรอปท. - เนื้อร้องสมเกียรติ วรรณสุทธิ์ ทำนองปรีชาโฟล์ค

นิติกร วอนประชา น่าสงสาร 
มุ่งทำงาน ให้คุ้มค่า ภาษีเขา 
เงินของท่าน บริการ คืองานเรา
เฝ้าปัดเป่า บำรุงสุข ให้ทุกคน

    เรื่องประจบ ซบเท้า เราไม่ชอบ
    ทำตามกรอบ กฎเกณฑ์ เช่นทุกหน
    สิ่งใดผิด เรายอม พร้อมจะชน
    เพราะเป็นคน ขวานผ่าซาก ลำบากใจ 


แม้นอยู่ได้ ใคร่อยู่ไป ให้เขารัก
แม้นชนหนัก จนตัวเรา เขาผลักไส
อยู่ไม่ได้ ก็ยอม พร้อมจะไป
ขอเพียงใจ เราสู้ คู่คุณธรรม

(สงวนลิขสิทธิ์ แต่ท่านสามารถเผยแพร่ได้โดยต้องไม่มีจุดประสงค์เพื่อการค้า)

29 เมษายน 2554

+ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๕๓๑)

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๕๓๑)
            
28/04/2554

+ ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๔

อ่านที่ลิ้งนี้ www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2554/4/9107_1.pdf

25 มีนาคม 2554

+ การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยภายหลังจากที่พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๔)

การดำเนินการทางวินัยในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยภายหลังจากที่พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๔)
            
25/03/2554

+ แจ้งความคืบหน้าการส่งโครงการพัฒนางานฯ ตามหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖

แจ้งความคืบหน้าการส่งโครงการพัฒนางานฯ ตามหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖
            
24/03/2554

09 มีนาคม 2554

+ รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.๑ และ ฉ.๒ (พ.ศ.๒๕๕๔)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554อ่านต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554อ่านต่อ

23 กุมภาพันธ์ 2554

+ PDFCreator (โปรแกรมฟรี)


PDFCreator

เว็บไซต์ : http://www.pdfforge.org
ดาวน์โหลด : http://en.pdfforge.org/download

21 กุมภาพันธ์ 2554

+ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน บ้านราษฎร์รักษา ต.ตับเต่า

          วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ได้ออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแก่ประชาชน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ณ หมู่บ้านราษฎร์รักษา  ตำบลตับเต่า  อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย โดยมีีวัตถุประสงค์เพื่อ
          ๑.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
          ๒.เพื่อลดปัญหาการที่ประชาชนถูกกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
          ๓.เพื่อลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม
          ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย โดยสมาชิกชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย และการมอบเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มกัันหนาว ซึ่งมีประชาชนในหมู่บ้านราษฎร์รักษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๖๐ คน

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม

(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)


เก็บตกบรรยากาศกิจกรรม และกิจกรรม ณ ภูชี้ฟ้า

          ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯแล้วสมาชิกชมรมพร้อมด้วยผู้ติดตามก็ได้เดินทางไปวนอุทยานภูชี้ฟ้า โดยไกด์นำเที่ยวจากองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานภูชี้ฟ้าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ เต็นท์ ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)แถวบนจากซ้าย พนธ์ (ทต.เมืองพาน) , อิ๋ม (อบต.เมืองพาน) , ทองสุข (ส.อบต.ตับเต่า) ,
ป๋าโรจน์/ลูกชาย (ทต.พญาเม็งราย) ,จง (อบต.รอบเวียง) ,  นุ๊ก (ทต.ป่าซาง) , โย (ทต.สันทราย)
แถวล่างจากซ้าย  กุล (รร.ประชาบำรุง พะเยา) , --- (อบต.จอมหมอกแก้ว) , ไผ่ (อบต.ดอยลาน) ,
เดย์ (อบต.ปอ) , เบิ้ม (ทต.แม่คำ)หน้าหนาวปีหน้าเจอกันอีกครั้ง ณ ที่ใดสักแห่ง ขอบคุณครับ....

(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)

หนังสือกรมฯ