29 เมษายน 2554

+ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๕๓๑)

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๕๓๑)
            
28/04/2554

+ ระเบียบ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๔

อ่านที่ลิ้งนี้ www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2554/4/9107_1.pdf

หนังสือกรมฯ