27 ธันวาคม 2553

+ รวมกฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์


พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ (รวมล่าสุด)
-
เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๑๓
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๒๖ ก
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙
  พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖
เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๘๐ ก
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖
  กฎกระทรวง
ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๔๕ ก
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๐
  ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ ๑๒๐ ตอนที่ ๖๔ ง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๖
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๗๒
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่อง กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
(ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐)
เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๓๕
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๐
เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๔๒ ง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
-
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
-
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง บัตรประจำตัวนายทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙
(ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๑๙)
-
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา
การถอนใบทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
(ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖)
-
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖)
เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖)
เล่ม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๗)
เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓ ง
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
เรื่อง การรับจดทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘
(ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘)
เล่ม ๑๒๒ ตอน ๒๔ ง
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙)
ฉบับประกาศและงานทั่วไป
เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙)
ฉบับประกาศและงานทั่วไป
เล่มที่ ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒ ง
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๐
  คำสั่ง
คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ ๑๖๑/๒๕๔๔ เรื่อง ขยายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วน
จดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗
(ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔)
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๘๒ ง
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
ที่ ๒๐๐/๒๕๔๔ เรื่อง ขยายขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
จดทะเบียนธุรกิจกลางและสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ และ ๗
(ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔)
ฉบับประกาศทั่วไป
เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๒๖ ง
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔
ที่ ๒๙/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ
สาขาย่อยหอการค้าไทย และมอบหมายการปฏิบัติงาน
(ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐)
ฉบับประกาศและงานทั่วไป
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐
คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
-
-

หนังสือกรมฯ