19 ธันวาคม 2555

-ร่าง- เทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน


-ร่าง-

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองพาน
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ...............
                    โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน              พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ เทศบาลตำบลเมืองพานโดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลตำบลเมืองพานและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงได้ตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
                    ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง สุสานและ           ฌาปนสถาน พ.ศ. ..............
                    ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพานแล้วเจ็ดวัน
                    ข้อ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
                    ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้
                    “สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับเก็บ ฝังหรือเผาศพ สำหรับประชาชนทั่วไป แต่ไม่รวมถึง สถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บศพชั่วคราวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
                    “สุสานและฌาปนสถานเอกชนหมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สำหรับเก็บ ฝัง หรือเผาศพ สำหรับตระกูลหรือครอบครัวหรือมิตรของตระกูลหรือครอบครัว แต่ไม่รวมถึง สถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บศพชั่วคราวในเคหสถาน
                    “เจ้าพนักงานสาธารณสุขหมายความว่า เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและ           ฌาปนสถาน
                    “เจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพานหรือพนักงานเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพานมอบหมาย
                    “เตาเผาศพหมายความว่า อาคารหรือสถานที่ที่มีไว้สำหรับเผาศพ
                   
                                                  การขออนุญาตจัดตั้ง      
                    ข้อ ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ การอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในเทศบัญญัตินี้ และ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
                        ข้อ ๖  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ สฌ. ๑ ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
                        (๑)  บุคคลธรรมดา
                                    (ก)  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
                                    (ข)  สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
                                    (ค)  หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง
                                    (ง)  แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบตามข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐
                                    (จ)  แผนผังแสดงการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกิจการของสุสานและ          ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ขออนุญาตจัดตั้ง
                        (๒)  นิติบุคคล
                                                (ก)  หลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
                                                (ข)  หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต
                                                (ค)  เอกสารตาม (๑) (ก) และ (ข) ของผู้จัดการนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอแทนนิติบุคคล
                                                (ง)  เอกสารตาม (๑) (ค) (ง) และ (จ)
                        ข้อ ๗  การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ       ฌาปนสถานเอกชนตามข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานดังกล่าว
                        ข้อ ๘  สถานที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่                                    ข้อ ๙  การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ         ฌาปนสถานเอกชนสำหรับเก็บหรือฝังศพเป็นการถาวร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
                                    (๑)  สถานที่ตั้งต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร
                                    (๒)  สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือเขตพื้นที่อันจัดสรรเป็น
พื้นที่เพื่อนันทนาการหรือเขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
                                    (๓)  สถานที่ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นหรือมีความ
สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี
                                    (๔)  สถานที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากทางหลวงที่เป็นทางหรือถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะอย่างน้อยห้าสิบเมตร ห่างจากทางน้ำซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะ ห้วย แม่น้ำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อื่นอย่างน้อยสี่ร้อยเมตร เว้นแต่ในกรณีที่มีการป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล สถานที่ตั้งนั้นจะต้องอยู่ห่างจากทางน้ำไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร
                                    (๕)  สถานที่ตั้งต้องของสุสานและฌาปนสถานเอกชนต้องไม่อยู่ในเขตเทศบาล
                        ข้อ ๑๐  การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ    ฌาปนสถานเอกชนสำหรับการเผาศพโดยเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๙ (๑) (๒) และ (๓)
                                  ข้อ ๑๑  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามข้อ ๖ แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ ดังต่อไปนี้
                        (๑)  จัดให้มีการตรวจสอบทำเลสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ตลอดจนเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาต
                        (๒)  ต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
                        (๓)  ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันพิจารณา             แล้วเสร็จ  การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นคืนคำขอหรือสั่งการให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์
                                  ข้อ ๑๒  ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนให้ใช้แบบ สฌ. ๒ สำหรับบุคคลธรรมดา และ สฌ. ๒/๑ สำหรับนิติบุคคล ท้ายเทศบัญญัตินี้

                                  ข้อ ๑๓  ผู้ใดประสงค์จะดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ  ฌาปนสถานเอกชนให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จัดตั้งสุสานและ        ฌาปนสถานนั้นตามแบบ สฌ. ๓ ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
                        (๑)  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
                        (๒)  สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
                                    (๓)  หนังสือยินยอมให้เป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ    ฌาปนสถานเอกชนเว้นแต่ผู้ขอเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้นเอง
                                    (๔)  ภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ       ฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว
                                  ข้อ ๑๔  เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ ดังต่อไปนี้
                                    (๑)  จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ยื่นประกอบคำขอรับใบอนุญาต
                                    (๒)  ต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
                                    (๓)  ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันพิจารณา         แล้วเสร็จ  การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นคืนคำขอหรือสั่งการให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์
                        ข้อ ๑๕  ใบอนุญาตให้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ         ฌาปนสถานเอกชนให้ใช้แบบ สฌ. ๔ ท้ายเทศบัญญัตินี้
                        ข้อ ๑๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ       ฌาปนสถานเอกชนผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น ตามแบบ สฌ. ๕ ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วยใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตเดิม ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
                        ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น           นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๖ (๒) (ข) ด้วย
                        เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและ          ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่


                        ข้อ ๑๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและ ฌาปนสถานเอกชนผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานนั้น ตามแบบ สฌ. ๖ ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมด้วยใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนหรือใบแทนใบอนุญาตเดิม ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
                        เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน และฌาปนสถานเอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่
                        ข้อ ๒๐  มิให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับกับสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอยู่ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ
                                    ข้อ ๒๑ สุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนซึ่งมีอยู่แล้วและยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมาขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ มิให้นำความในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับ
                    ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมต่างๆให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้
                        (๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือ สุสานและฌาปนสถานเอกชนฉบับละ  ,๐๐๐  บาท
                                    (๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสาน และ ฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน                  และ ฌาปนสถานเอกชน    ฉบับละ     ๕๐๐  บาท
                                    (๓) ใบแทนใบอนุญาต   ฉบับละ       ๕๐  บาท
                                    (๔) การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
 สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนให้เป็นไปตามอัตราใน (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
                    ข้อ ๒๓  ใบอนุญาตจัดตั้งและใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปีที่สาม นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

การเก็บศพ
                    ข้อ ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู้ดำเนินการสุสานและ ฌาปนสถานต้องปฏิบัติการเก็บศพดังนี้
                    (๑) บรรจุศพไว้ในหีบศพที่มั่นคง มิดชิด และโดยมีวิธีซึ่งป้องกันมิให้กลิ่นและสิ่งปฏิกูลรั่วไหล
                    (๒) ต้องรักษา และป้องกันให้หีบศพคงอยู่ในสภาพตาม (๑)

                    (๓) ต้องวางหีบศพไว้บนที่รองรับซึ่งต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และถ้าจะวางซ้อนับกัน ต้องเว้นระยะห่างหีบศพล่างกับศีบศพบนให้ห่างกันไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
                    (๔) ให้เขียนชื่อ ชื่อสกุล เพศ วัน เดือน ปีที่เกิด/ตาย และวันรับฝาก ไว้ที่หีบศพให้เห็น      ได้ชัดเจน
                    ข้อ ๒๕ สถานที่สำหรับเก็บศพต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
                    (๑) บริเวณสถานที่เก็บศพต้องมีกำแพงกั้นโดยรอบและมีประตูเข้าออก หรือมีการดำเนิน การใดๆ เพื่อปิดบังความไม่น่าดูของสถานที่เก็บศพ
                    (๒) ที่เก็บศพ หรือฝังศพ ต้องห่างจากกำแพงตามข้อ (๑) ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
                    (๓) ที่เก็บศพต้องทำด้วยคอนกรีตหรือก่ออิฐถือปูน มีลักษณะเป็นซองสูงจากระดับพื้นทางเดินภายในสถานที่เก็บศพไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
                    (๔) ซองเก็บศพต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเก็บ เคลื่อนย้ายหีบศพได้ง่ายและมีฝาทำด้วยโลหะหรือคอนกรีตเปิดปิดมิดชิดสามารถป้องกันกลิ่นได้
                    (๕) ภายในซองเก็บศพต้องมีฐานรองรับหีบศพสูงจากพื้นซองไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตรและต้องมีรางระบายสิ่งปฏิกูลลงบ่อเกรอะซึมซึ่งมีขนาดพอเพียงและได้สุขลักษณะ

การฝังศพ
                    ข้อ ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือผู้ดำเนินการสุสานและ ฌาปนสถานเอกชน ต้องดำเนินการฝังศพ ดังนี้
                    () ที่ฝังศพอยู่ห่างจากแนวเขตสถานที่สำหรับฝังศพไม่น้อยกว่าสี่เมตร
                    () หลุมศพแต่ละหลุมอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร
                    () ฝังหีบศพหรือสิ่งที่บรรจุหรือห่อศพอยู่ระดับต่ำกว่าพื้นดินไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร
                    () ห้ามฝังศพเกินกว่าหลุมละหนึ่งศพ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของศพทั้ง
สองฝ่าย
                    () การฝังศพผู้ตายด้วยโรคติดต่ออันตรายต้องทำลายเชื้อโรคที่ศพโดยวิธีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกำหนด
                    ข้อ ๒๗  การขุดหรือการย้ายศพ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและหรือผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบและต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ                                                        การเผาศพ      
                    ข้อ ๒๘  เตาเผาศพต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
                    (๑) ต้องใช้เตาเผาศพที่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นและเขม่าควันจากการเผาศพโดยสามารถบำบัดอากาศเสียได้ตามมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒) อยู่ห่างจากถนนสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร
                    ความใน (๒) ไม่ใช้บังคับกับเตาเผาศพที่สร้างขึ้นก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่สามารถปรับปรุงเตาเผาศพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน (๒) ได้
                    ข้อ ๒๙  การเผาศพ ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน และหรือผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานต้องปฏิบัติดังนี้
                    (๑) ใช้เตาเผาศพตามข้อ ๘ (๑)
                    (๒) รักษาเตาเผาศพ อุปกรณ์ใช้งาน บริเวณสถานที่เผาศพให้มีความสะอาดอยู่เสมอ กระดูกและเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพต้องจัดการเก็บหรือกำจัดให้ถูกสุขลักษณะ

                    ข้อ ๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
                    ข้อ ๓๑  ให้นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพานรักษาการตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ...........เดือน.......................พ.ศ.............                                                                                              (นายวชิร ดวงแสงทอง)

                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน


09 กรกฎาคม 2555

แต่งกลอนช่วยจำ 
โดย นิติธรรม อภิวงค์
<คลิกที่รูปเพื่อขยาย>


16 พฤษภาคม 2555

+ กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวกับวินัยการออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม
 พ.ร.บ. เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502
 พ.ร.บ. ความผิดทางวินัยของข้าราชการ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ.2534
 พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
 ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 31
เรื่อง การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งถูกสั่งให้ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ.2538

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว5 ลงวันที่ 26 มกราคม 2539 เรื่อง อำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว50 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ของลูกจ้างประจำ
 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว51 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เรื่องหลักเกณฑ์การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของลูกจ้างประจำ

มติคณะรัฐมนตรี
 การตั้งข้าราชการต่างกระทรวงเป็นกรรมการร่วมสอบสวนในเรื่องอื่น (ที่ นว 178/2492 ลว. 10 ต.ค. 2492)
 การขอรับบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการ ซึ่งถูกลงโทษทางวินัย (ที่ สร 0203/ว24 ลว. 16 ก.พ. 2522)
 ปลอมลายมือชื่อให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ที่ นร 0203/ว22 ลว. 22 ก.พ. 2532)
 ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี (การละทิ้งหน้าที่ราชการและการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ) (ที่ นร 0205/ว 234 ลว. 24 ธ.ค. 2536)
 เจตนาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าเป็นการทุจริตมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ(ที่ นร 0204/ว 61 ลว. 30 มี.ค. 2541)
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ (ที่ นร 0206/ว218 ลว. 25 ธ.ค. 2541)

มติ ก.พ.
 การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการต่างสังกัดกระทรวงที่กระทำความผิดร่วมกัน (ที่ นว 3/2494 ลว. 29 ม.ค. 2494)
 การสั่งไล่ข้าราชการออกจากราชการกรณีมีการสั่งลงโทษอย่างอื่นไปก่อนแล้วในกรณีความผิดเดียวกัน (ที่ นว 17/2497 ลว. 26 ก.ค. 2497)
 กำหนดเวลาสอบสวนให้รวมถึงเวลาทำรายงานการสอบสวนด้วย (ที่ นว2/2501 ลว. 17 ม.ค. 2501)
 แจ้งคำสั่งลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการแล้วไม่ยอมลงนามถือว่าได้ทราบในวันแจ้งแล้วและพ้นจากราชการในวันนั้น (ที่ นว 19/2503 ลว. 3 พ.ย. 2503)
 การบรรจุข้าราชการซึ่งออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ (ที่ นว 2/2504ลว.13 ก.พ. 2504)
 การสอบสวนวินัยไม่จำเป็นต้องรอฟังผลคดีอาญา (ที่ สร 0904/ว 4 ลว. 18 มี.ค. 2509)
 สอบสวนวินัยแล้วหลักฐานไม่พอ ให้รอการสั่งเด็ดขาดทางวินัยไว้จนกว่าจะทราบผลคดีอาญา (ที่ สร 0905/ว 9 ลว. 6 ต.ค. 2509)
 ทุจริตเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางให้ลงโทษสถานหนักทำนองเดียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (ที่ สร 0905/ว 6 ลว. 28 พ.ค. 2511)
 เรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบโดยอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้เป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษสถานหนักระดับเดียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (ที่ สร 1006/ว 15 ลว. 19 ธ.ค. 2516)
 ลงโทษกรณีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนพอสมควรว่าผู้กระทำความผิดมีเถยจิต
หรือเจตนาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (ที่ นร 0611/ว 2 ลว. 30 ม.ค. 2528)

 ให้ถ้อยคำกลับไปกลับมาโดยเจตนาช่วยเหลือกัน เข้าข่ายเป็นความผิดวินัย และอาจเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษถึงให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ (ที่ นร 0612/ว 1 ลว. 24 ม.ค. 2529)
 ผู้พิจารณาเรื่องวินัยมีความเห็นต่างกันให้บันทึกแสดงเหตุผลในการวินิจฉัยเป็นหลักฐานในสำนวนหรือรายงานการประชุม (ที่ นร 0612/ว 5 ลว. 9 ก.ค. 2529)
 ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ผลการสอบสวนปรากฏว่ากระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้มีอำนาจลงโทษไม่ร้ายแรงย้อนหลังไปเท่าที่จำเป็น(ที่ นร 0712/ว 4 ลว. 10 ต.ค. 2531)
 เบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง เป็นเท็จโดยมีเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินของทางราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงต้องลงโทษอย่างร้ายแรงตามควรแก่กรณี (ที่ นร 0709.2/ว 8 ลว. 26 ก.ค. 2536)
 เรียกเงินเพื่อฝากเข้าทำงานเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ควรลงโทษในระดับเดียวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการคือลงโทษไล่ออกจากราชการ เหตุอันควรปรานีใดๆไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษเป็นปลดออกจากราชการ (ที่ นร 0709.3/ว 2 ลว. 28 ก.พ. 2538)

13 มีนาคม 2555

แบบฟอร์มศาล


แบบฟอร์มศาล จากเว็บไซต์ http://www.tumcivil.com/ File NameTypeFile SizeFunctions
001ฟอร์มคำฟ้อง.dotDOT226.50 KB<โหลด> | <download> 
002ฟอร์มคำร้อง.dotDOT215.00 KB<โหลด> | <download> 
003ฟอร์มคำแถลง.dotDOT144.50 KB<โหลด> | <download> 
004ฟอร์มคำบอกกล่าว.dotDOT391.50 KB<โหลด> | <download> 
005ฟอร์มคำขอ.dotDOT217.00 KB<โหลด> | <download> 
006ฟอร์มใบแต่งทนายความ.dotDOT147.00 KB<โหลด> | <download> 
007ฟอร์มคำให้การ.dotDOT573.50 KB<โหลด> | <download> 
008แบบฟอร์มบัญชีพยาน.dotDOT76.00 KB<โหลด> | <download> 
009ฟอร์ม40 ก..dotDOT77.00 KB<โหลด> | <download> 
010ฟอร์มคำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง.dotDOT76.50 KB<โหลด> | <download> 
011ฟอร์มคำขอท้ายคำฟ้องอาญา.dotDOT52.50 KB<โหลด> | <download> 
012ฟอร์มหมายเรียกคดีแพ่งสามัญ.dotDOT345.00 KB<โหลด> | <download> 
013ฟอร์มหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง.dotDOT108.50 KB<โหลด> | <download> 
014ฟอร์มหมายเรียกคดีมโนสาเร่.dotDOT51.00 KB<โหลด> | <download> 
015ฟอร์มคำสั่งเรียกเอกสารหรือวัตถุ(คดีแพ่ง).dotDOT520.50 KB<โหลด> | <download> 
016ฟอร์มคำสั่งเรียกเอกสารหรือวัตถุ(คดีอาญา).dotDOT236.00 KB<โหลด> | <download> 
017ฟอร์มหมายเรียกพยานบุคคล.dotDOT426.50 KB<โหลด> | <download> 
018ฟอร์มใบมอบฉันทะ.dotDOT194.00 KB<โหลด> | <download> 
019ฟอร์มสัญญาประนีประนอมยอมความ.dotDOT360.00 KB<โหลด> | <download> 
020ฟอร์มบัญชีทรัพย์.dotDOT49.50 KB<โหลด> | <download> 
021ฟอร์มอุทธรณ์.dotDOT391.00 KB<โหลด> | <download> 
022ฟอร์มท้ายอุทธรณ์.dotDOT45.00 KB<โหลด> | <download> 
023ฟอร์มคำแก้อุทธรณ์.dotDOT199.50 KB<โหลด> | <download> 
024ฟอร์มท้ายคำแก้อุทธรณ์.dotDOT46.00 KB<โหลด> | <download> 
025ฟอร์มฎีกา.dotDOT208.50 KB<โหลด> | <download> 
026ฟอร์มท้ายฎีกา.dotDOT97.00 KB<โหลด> | <download> 
027ฟอร์มคำแก้ฎีกา.dotDOT87.50 KB<โหลด> | <download> 
028ฟอร์มท้ายคำแก้ฎีกา.dotDOT92.00 KB<โหลด> | <download> 
029ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์(บังคับคดี).dotDOT446.50 KB<โหลด> | <download> 
030ฟอร์มคำขอยึดทรัพย์(บังคับคดี).dotDOT195.00 KB<โหลด> | <download> 
031ฟอร์มคำร้องขอยึดทรัพย์ต่างจังหวัด(บังคับคด...DOT362.50 KB<โหลด> | <download> 
032ฟอร์มใบมอบฉันทะรับเงิน (บังคับคดี).dotDOT187.50 KB<โหลด> | <download> 
Mf_แบบฟอร์มศาล ในคอมพิวเตอร์.zipZIP1.13 MB<โหลด> | <download> 
คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หร...PDF194.37 KB<โหลด> | <download> 
คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง.pdfPDF142.92 KB<โหลด> | <download> 
คำขอท้ายฟ้องแพ่ง.zipZIP6.43 KB<โหลด> | <download> 
คำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา.pdfPDF76.43 KB<โหลด> | <download> 
คำขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา...PDF76.80 KB<โหลด> | <download> 
คำฟ้อง.zipZIP24.92 KB<โหลด> | <download> 
คำฟ้อง2.zipZIP15.29 KB<โหลด> | <download> 
คำฟ้องคดีแรงงาน.docDOC38.00 KB<โหลด> | <download> 
คำร้อง.docDOC214.00 KB<โหลด> | <download> 
คำร้อง.zipZIP13.64 KB<โหลด> | <download> 
คำร้อง2.docDOC56.50 KB<โหลด> | <download> 
คำร้องขอปล่อยชั่วคราว.docDOC91.00 KB<โหลด> | <download> 
คำร้องขอออกหมายค้น.pdfPDF118.27 KB<โหลด> | <download> 
คำร้องขอออกหมายจับ.pdfPDF58.93 KB<โหลด> | <download> 
คำร้องทนายพบผู้ต้องขัง.docDOC146.00 KB<โหลด> | <download> 
คำแถลง.docDOC215.50 KB<โหลด> | <download> 
คำให้การ.docDOC214.00 KB<โหลด> | <download> 
คำให้การ.zipZIP13.40 KB<โหลด> | <download> 
คำให้การจำเลย.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
คำให้การจำเลย2.docDOC55.50 KB<โหลด> | <download> 
บัญชีทรัพย์.docDOC44.50 KB<โหลด> | <download> 
บัญชีพยาน.docDOC82.00 KB<โหลด> | <download> 
บัญชีพยาน.zipZIP15.13 KB<โหลด> | <download> 
บันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
ฟอร์มคำฟ้องคดีแรงงาน.docDOC38.00 KB<โหลด> | <download> 
ฟอร์มคำร้อง.docDOC30.50 KB<โหลด> | <download> 
ฟอร์มคำให้การจำเลย.docDOC29.00 KB<โหลด> | <download> 
ฟอร์มบันทึกการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
ฟอร์มหมายเรียกจำเลย.docDOC31.00 KB<โหลด> | <download> 
รายงานกระบวนพิจารณา (ขอให้ศาลออกหมายค้น).pdfPDF45.57 KB<โหลด> | <download> 
รายงานกระบวนพิจารณา (ขอให้ศาลออกหมายจับ).pdfPDF38.54 KB<โหลด> | <download> 
สัญญาประกัน.docDOC41.00 KB<โหลด> | <download> 
หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์.zipZIP23.35 KB<โหลด> | <download> 
หมายค้น.pdfPDF115.35 KB<โหลด> | <download> 
หมายจับ.pdfPDF92.22 KB<โหลด> | <download> 
หมายนัดไต่สวน.docDOC317.00 KB<โหลด> | <download> 
หมายเรียก-บุคคล.docDOC150.50 KB<โหลด> | <download> 
หมายเรียก-ล้มละลาย.docDOC161.00 KB<โหลด> | <download> 
หมายเรียกคดีอาญา.zipZIP17.66 KB<โหลด> | <download> 
หมายเรียกคดีแพ่ง.zipZIP14.75 KB<โหลด> | <download> 
หมายเรียกจำเลย.docDOC31.00 KB<โหลด> | <download> 
หมายเรียกเอกสาร-อาญา.docDOC318.50 KB<โหลด> | <download> 
หมายเรียกเอกสาร-แพ่ง.docDOC319.00 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มคำฟ้องและแบบฟอร์มคำขอท้ายคำฟ้องอาญา.zipZIP38.69 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มคำฟ้องและแบบฟอร์มคำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง.zipZIP21.42 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มคำร้อง.zipZIP21.11 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว (กรณีวางเงิน...ZIP20.23 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว.zipZIP20.40 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มท้ายอุทธรณ์.zipZIP21.42 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มบัญชีทรัพย์.zipZIP14.17 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มบัญชีพยาน.zipZIP21.89 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มประวัติบุคคลสูญหาย.zipZIP133.84 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มศาล (Court Form) รวม.zipZIP348.23 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มสัญญาประกัน (กรณีวางเงินสด).zipZIP20.46 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มสัญญาประกัน.zipZIP19.68 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มอุทธรณ์.zipZIP15.61 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มใบแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของสถาบันนิติ...GIF238.91 KB<โหลด> | <download> 
แบบฟอร์มใบแต่งทนายความ.zipZIP16.28 KB<โหลด> | <download> 
แบบหนังสือแสดงความจำนงขอโอน.pdfPDF196.98 KB<โหลด> | <download> 
ใบมอบฉันทะ.docDOC34.00 KB<โหลด> | <download> 
ใบมอบฉันทะ.zipZIP12.56 KB<โหลด> | <download> 
ใบรับเงินหรือสิ่งของจากศาล.docDOC39.50 KB<โหลด> | <download> 
ใบแต่งทนาย.zipZIP14.11 KB<โหลด> | <download> 
ใบแต่งทนายความ.docDOC41.50 KB<โหลด> | <download> หนังสือกรมฯ