19 กันยายน 2557

+ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม) 2557

+ + ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม) 2557 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือกรมฯ