15 พฤษภาคม 2552

+ โครงการคลินิกกฏหมาย 2552
โครงการคลินิกกฎหมาย เทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปี 2552


หลักการและเหตุผล
..........ด้วยกฎหมายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เพราะการใช้ชีวิตในประจำวันของประชาชนย่อมต้องดำเนินอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย ที่เป็นบรรทัดฐานอันเดียวกัน เรื่องของบทบัญญัติของกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากกฎหมายก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ปัจจุบัน มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องด้วยภารกิจต่าง ๆ ทำให้ไม่มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ความที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เมื่อเกิดกรณีปัญหาขึ้น ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา หรือเข้าใจประเด็นปัญหาได้อย่างถ่องแท้ และปล่อยเวลาล่วงเลยไปเนิ่นนานจนปัญหาเรื้อรังแก้ไขได้ยาก จนต้องพึ่งพาการให้บริการด้านกฎหมายกับเอกชนซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ถ้าหากได้รับการแก้ไขปัญหาหรือรับทราบข้อมูลในการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อน ปัญหาก็จะไม่เรื้อรังกลายเป็นเรื่องใหญ่
ดังนั้น จึงได้เกิดแนวความคิดจัดทำโครงการคลินิกกฎหมาย เทศบาลตำบลเมืองพานขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาด้านกฎหมาย หรือต้องการความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายต่าง ๆ เพื่อไปเป็นแนวทางหรือ นำไปใช้ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ต่อไป ตลอดจนเป็นหน่วยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์
..........1. เพื่อให้ประชาชนได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
..........2. เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาด้านกฎหมายต่าง ๆ ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน รวบรวมเป็นข้อมูลในการดำเนินการให้ความรู้หรือความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ต่อไป
..........3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของงานด้านกฎหมาย กับ ภาคประชาชน ให้มีมากขึ้น
..........4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านกฎหมายให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ

เป้าหมาย
..........ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน โดยร่วมกับงานพัฒนาชุมชนในการออกให้คำปรึกษาตามโครงการต่าง ๆ ที่มีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และให้คำปรึกษาประจำอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน

ระยะเวลาดำเนินการ
..........ตลอดปีงบประมาณ 2552

วิธีดำเนินการ
..........1. เสนอโครงการ
..........2. ตั้งคณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาโครงการ
..........3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
..........4. ดำเนินการตามโครงการ

สถานที่ดำเนินการ
..........ในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
..........งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน

งบประมาณ -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
..........1. ประชาชนได้รับคำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้นและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
..........2. ได้รับทราบปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชน และนำมาพิจารณาหาแนวทางให้ความรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป
..........3. งานด้านกฎหมายได้มีส่วนร่วม และใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น

----------------------------
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือกรมฯ