15 พฤษภาคม 2552

+ โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม พ.ศ.2552
หลักการและเหตุผล
........ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อให้โครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ ขอความร่วมมือผ่านมาทางจังหวัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางการมีส่วนร่วมอย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจำทุกปี
ดังนั้นงานนิติการสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมศึกษากฎหมายเพื่อประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม พ.ศ.2552 เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และเป็นการสนับสนุนการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์1. เพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน
2. เพื่อพัฒนาให้ประชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานมีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย
3. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
4.เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับเทศบาลตำบลเมืองพาน

เป้าหมาย
อบรมศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน จำนวน 100 คน (ชุมชนละ 10 คนรวม 10 ชุมชน)

ระยะเวลาดำเนินการวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
วิธีดำเนินการ1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
3. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
4. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์และสถานที่
5. ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
6. ประเมินผลและสรุปการดำเนินโครงการ

สถานที่ดำเนินการสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผู้รับผิดชอบโครงการงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน

งบประมาณ
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552 สำนักปลัดเทศบาล(ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน 5,000 บาท ดังนี้
1. วัสดุและเอกสารประกอบการฝึกอบรม เป็นเงิน 1,500 บาท
2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 3,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน 500 บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ รวม 5,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับชาติ
3. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเทศบาลตำบลเมืองพาน

----------------------------

โครงการแล้วเสร็จ 100 %

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือกรมฯ