12 มิถุนายน 2553

+ สัญญาซื้อขาย

1. สัญญาซื้อขาย

          1.1 ความหมาย = สัญญาที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงใช้ราคาทรัพย์สินให้แก่ผู้ขาย

          1.2 แบบของสัญญา
               1.2.1 อสังหาริมทรัพย์ = ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ; ฝ่าฝืน à โมฆะ
               1.2.2 สังหาริมทรัพย์
                   ก. สังหาริมทรัพย์ทั่วไป/ธรรมดา = ไม่มีแบบ
                   ข. สังหาริมทรัพย์พิเศษ ได้แก่ เรือระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป, แพ, สัตว์พาหนะ = ทำเป็นหนังสือและ จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ; ฝ่าฝืน à โมฆะ

          1.3 นิติกรรมเกี่ยวเนื่อง ได้แก่
                  ก. สัญญาจะซื้อจะขาย/คำมั่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์+สังหาริมทรัพย์พิเศษ
                  ข. สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
นิติกรรมเกี่ยวเนื่องจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ต้องกระทำการดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่
                        1). มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิด
                        2). วางประจำ/มัดจำ
                        3). ชำระหนี้บางส่วน

          1.4 การโอนกรรมสิทธิ์
               1.4.1 หลัก = โอนเมื่อทำสัญญาซื้อขาย
               1.4.2 ข้อยกเว้น
                  ก. สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข/เงื่อนเวลา = โอนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข/เงื่อนเวลานั้นๆ
                  ข. สัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่มิได้กำหนดแน่นอน
                      (1) กำหนดจำนวนและราคาแล้ว แต่ยังไม่แยกออกมา (ยังไม่เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่ง) = โอนเมื่อแยกออกมาแล้ว
                     (2) รู้ว่าเป็นทรัพย์ใดแล้ว (เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้ว) แต่ยังไม่รู้ราคา (ต้องนับ ชั่ง ตวง วัด หรือทำการอื่นๆ เสียก่อน) = โอนเมื่อทำการใดๆ ให้รู้ราคาแล้ว

          1.5 หน้าที่ผู้ซื้อ = ชำระราคา/จ่ายเงิน

          1.6 หน้าที่ผู้ขาย
               1.6.1 ส่งมอบทรัพย์ที่ซื้อขาย
               1.6.2 ทรัพย์ชำรุดบกพร่อง
                     ก. หลัก = เมื่อทรัพย์ชำรุดบกพร่อง อันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาเสื่อมความเหมาะสม แก่ประโยชน์อันมุ่งหมายโดยสัญญาซื้อขาย à ผู้ขายต้องรับผิด
                     ข. ข้อยกเว้น = ผู้ซื้อรู้อยู่แล้ว/ควรรู้ หรือเห็นประจักษ์ในเวลาส่งมอบและรับไว้โดยไม่อิดเอื้อน หรือซื้อทรัพย์โดยวิธีการขายทอดตลาด

          1.7 รอนสิทธิ = บุคคลใดมาก่อการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้อในอันที่จะครองทรัพย์สินโดยปรกติสุข เพราะบุคคลนั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายหรือเพราะความผิดของผู้ขาย
               1.7.1 หลัก = ผู้ขายต้องรับผิด
               1.7.2 ข้อยกเว้น = ผู้ซื้อได้รู้อยู่แล้วในเวลาที่ซื้อขาย

          1.8 การซื้อขายทรัพย์เฉพาะอย่าง
               1.8.1 ขายฝาก = สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้
               1.8.2 ขายตามตัวอย่าง à ส่งมอบให้ตรงตามตัวอย่าง
               1.8.3 ขายตามคำพรรณนา à ส่งมอบให้ตรงตามคำพรรณนา
               1.8.4 ขายเผื่อชอบ = สัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไขว่าให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสตรวจดูทรัพย์สินก่อนรับซื้อ
               1.8.5 ขายทอดตลาด à ย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้ หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามประเพณีในการขายทอดตลาดที่มาบทความจาก dwklegal.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือกรมฯ