03 มิถุนายน 2553

+ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองพาน

ภาพ : คณะจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯเข้าตรวจเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองพาน
(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่)


          เทศบาลตำบลเมืองพานได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองพานขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองพาน ปัจจุบันอยู่บริเวณ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองพาน (ห้องกองคลัง) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ตฟรี และห้องสมุด โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารจะให้คำแนะนำอยู่ในบริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว


ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองพาน


แฟ้มที่
รายการ
แฟ้มที่เก็บ
หมายเหตุ
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (คำสั่งอนุมัติ/อนุญาต รายงานการประชุม)
แฟ้ม มาตรา ๙ (๑)

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
แฟ้ม มาตรา ๙ (๒)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
แฟ้ม มาตรา ๙ (๓)

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
แฟ้ม มาตรา ๙ (๔)

สิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว และมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
แฟ้ม มาตรา ๙ (๕)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
แฟ้ม มาตรา ๙ (๖)
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณา
แฟ้ม มาตรา ๙ (๗)
ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด ได้แก่ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
แฟ้ม มาตรา ๙ (๘)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือกรมฯ