06 มิถุนายน 2553

+ กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาล ประจำปี 2551-2552กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปี 2551-2552

คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่ออ่าน

หนังสือสั่งการข้อหารือเกี่ยวกับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1773 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/2998 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/8799 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1785 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551
เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10775 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1011 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา

7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1016 ลงวันที่ 22 มกราคม 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์และ
การจัดระเบียบวาระการประชุม

8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.3/1322 ลงวันที่ 9 เมษายน 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการถอดถอนเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 7500 ลงวันที่18 ธันวาคม 2551
เรื่อง หารือการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/4410 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับกรณีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี

11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/4476 ลงวันที่ 18 เมษายน 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/9328 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติ กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยื่นคำร้องศาลอุทธรณ์ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/9746 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกรณีนายกเทศมนตรี
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

14. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3918 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
จนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกคำร้อง

15. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/9874 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551
เรื่อง หารือการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน ของนายสมบูรณ์ นุชพันธ์

16. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/1712 ลงวันที่ 30 เมษายน 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคู่สัญญา

17. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/1772 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนนายกเทศมนตรีนครลำปางมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือ
กิจการที่ทำกับเทศบาลลำปาง

18. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/2453 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

19. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.3/3278 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ

20. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/12430 ลงวันที่ 22 ่ตุลาคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการวินิจฉัยการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาล

21. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/12919 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของรองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

22. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/0185 ลงวันที่ 9 มกราคม 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงสัมพันธ์ อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น

23. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/804 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

24. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1352 ลงวันที่ 29 มกราคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี.

25. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/2661 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
เรื่อง หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

26. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/7870 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
เรื่อง หารือการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

27. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/7871 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551
เรื่อง หารือญัตติอุทธรณ์มติของสภาเทศบาล กรณีการขอใช้และขอถอนสภาพ
ที่สาธารณประโยชน์ "หนองดินจี่"

28. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/12190 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีศาลปกครองเพิกถอนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

29. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/13154 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง หารืแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

30. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/13824 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ เรื่อง การดำเนินงานเศรษฐกิจชุมชนของ
เทศบาลตำบลลขาณุวรลักษบุรี

31. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/15049 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

32. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/8420 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
เรื่อง หารือการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายกเทศมนตรีเมืองพังงา

33. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/810 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
เรื่อง หารือกรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูมีเจตนาทุจริตการเบิกเงินเดือน
และค่าตอบแทน

34. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/9520 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

35. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/12002 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการสอบสวนนายกเทศมนตรีตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

36. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.3/7453 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีที่สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งเรื่องกล่าวหาร้องเรียนสมาชิกสภาเทศบาล

37. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.3/349 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับการสอบสวนนายกเทศมนตรีเมืองรังสิตมีพฤติการณ์มิชอบ
ในการประมูลงานของเทศบาลเมืองรังสิต

38. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.3/415 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง หารือเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

39. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/2174 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง หารือการวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสภาเทศบาลสิ้นสุดลง

40. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลับ ที่ มท 0804.3/940 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552
เรื่อง การทุจริตในการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนครอุดรธานี

41. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3351 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2552
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง

42. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/5784 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

43. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/8439 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
เรื่อง หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

44. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/9981 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับสิทธิการได้รับการลดหย่อนค่าน้ำประปาของทหารผ่านศึก

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
45. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0047 ลงวันที่ 7 มกราคม 2551
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการ

46. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1308 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551
เรื่อง การใช้งบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกราษฎรโดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ

47. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1856 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2551
เรื่อง การเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

48. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1930 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2551
เรื่อง แจ้งให้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

49. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

50. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2157 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2551
เรื่อง การจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

51. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2299 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

52. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2461 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

53. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2804 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551
เรื่อง การจัดซื้อวัสดุครภัณฑ์เพื่อให้หน่วยราชการอื่นยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

54. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/9909 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการคืนหลักประกันที่พ้นจากข้อผูกพัน

55. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน

56. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 098 ลงวันที่ 14 มกราคม 2552
เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

57. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 524 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง การใช้งบประมาณของทางราชการ จัดซื้อสิ่งของแจกราษฎร โดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ
และการตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล

58. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552
เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

59. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 841 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552
เรื่อง ความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและไทยทีวีสีช่อง 3 ในการจัดทำโครงการ
"ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์"

60. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 762 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552
เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

61. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 43
ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)
62. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0185 ลงวันที่ 17 มกราคม 2551
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

63. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1047 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

64. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 346 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

65. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2.4/ว 924 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
เรื่อง การสนับสานุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง
66. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0890.2/ว 055 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552
เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีการเปลี่ยนชื่อหรือจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

67. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 548 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2551
เรื่อง การปรับปรุงคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

68. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0890.3/ว 2672 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2551
เรื่อง อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2552 ให้แก่คณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนภารกิจบุคลากร
และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

69. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 062 ลงวันที่ 13 มกราคม 2552
เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น

70. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.3/ว 623 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

71. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 4131 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552
เรื่อง การยกเว้นค่าไฟสาธารณะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

72. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/4505 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552
เรื่อง การศึกษาจัดทำระบบบริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น และเสริมสร้างสมรรถนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
73. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว 56 ลงวันที่ 18 เมษายน 2551
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระฃนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550

74. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว 110 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินิจฉัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
และพนักงานส่วนตำบล หลังพระราชบัญญัติมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้

75. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/4875 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2552
เรื่อง ขอหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ระเบียบ76. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
77. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255078. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หนังสือกรมฯ